top of page

Algemene Voorwaarden

Stairs4All: Heart2Get V.O.F. t.h.o.d.n. Stairs4All, gevestigd aan de Lutulistate 65, 6716 NT Ede, KvK nummer 80244815, BTW-nummer NL861602407B01, telefoonnummer +31 (0) 621336529, emailadres: info@stairs4all.com

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stairs4All.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Stairs4All te Ede, verder te noemen als opdrachtnemer zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen tevens op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. Stairs4All wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Stairs4All is gerechtigd om bij het aangaan van een Overeenkomst een voorschot te vragen van maximaal 50% van de totale prijs. Het restantbedrag dient volledig te worden voldaan uiterlijk 7 dagen na op- of aflevering door middel van tijdige bijschrijving van het bedrag op de rekening van Stairs4All dan wel middels door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 

3.2 Tenzij anders door Stairs4All aangegeven, dienen facturen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een vertragingsrente van 4% per maand in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal worden berekend. Wanneer betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever gerechtigd alle incassokosten, zowel in- als buitengerechtelijk in rekening te brengen met een minimum van vijftig euro.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de factuur niet in zijn geheel is voldaan, blijft het geleverde goed eigendom van Stairs4All.

3.5 Eventuele prijsverhogingen maatregelen na een aanbieding, offerte of totstandkoming van een overeenkomst als gevolg van btw-verhogingen en/of andere wettelijke regelingen kunnen door Stairs4All worden doorberekend. 

3.6 De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op prijsvermindering als gevolg van (kortings)acties na het sluiten van een overeenkomst. 

3.7 De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 4. Levering

4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste honderd euro bedragen, in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendommen

6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van €5000,– onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7. Reclames

7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

7.3 Betaling dient 90% te zijn van het volledige bedrag voordat reclames worden opgelost.

Artikel 8. Garantie

8.1 Tenzij anders vermeld, verleent opdrachtnemer gedurende drie jaar na leveringsdatum garantie op fouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. Afwijkingen in kleur en structuur kunnen nooit onderdeel zijn van een claim op garantie. Ook zullen krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van werkingen in de constructie van de trap of uitdroging een recht op garantie geven. Indien de geleverde goederen niet gemonteerd zijn door opdrachtnemer dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie vanwege klachten veroorzaakt door montage en installatie.

Garantie op het doorslijten van het loopvlak is 15 jaar bij normaal gebruik.

8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden, opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

8.4 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld alsmede in geval van onoordeelkundig gebruik.

8.5 Geen garantie wordt verleend op gebreken welke het gevolg zijn van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

Artikel 9. Voorwaarden renovatie

9.1 De montage wordt uitgevoerd op geschikte ondergrond, dit betekent een kale trap zonder vloerbedekking, vrij van lijmresten, nietjes en latjes. De lijmresten mogen niet dikker dan 1 mm zijn.

9.2 Indien er wel resten op de trap te vinden zijn (dikker dan 1 mm), wordt er, op het moment van aankomst van de monteurs, meerwerk berekend voor het verwijderen van de resten. Ook worden de voorrijkosten doorberekend.

9.3 Montage vindt alleen plaats mits de te renoveren trap goed bereikbaar is voor de monteurs en het te gebruiken gereedschap en de materialen.

9.4 Indien de monteurs ver moeten lopen met de gereedschappen en de treden, zal er meerwerk berekend worden. Op het moment van inmeten wordt hiernaar gekeken en zal een afspraak gemaakt worden over het bedrag. 

9.5 De renovatie wordt uitgevoerd binnen de met de klant afgesproken dagen, mits er geen bijzondere montagewerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden en de trap een “gebruikelijk” aantal treden heeft. Bij overmacht kan een extra moment ingepland worden om de montage af te ronden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal of ziekte (zoals Covid-19). Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding. 

Artikel 11. Uitvoering

11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

11.2 Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord acht tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van de overeengekomen montagekosten, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dienen te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 12. Verkoop buiten een verkoopruimte

12.1 Indien er sprake is van verkoop buiten een verkoopruimte aan een particuliere opdrachtgever dan geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Een eventuele annulering dient schriftelijk en ondubbelzinnig te geschieden. Kosten voor materialen die op klantwens worden gemaakt of op klantorder ingekochte materialen dienen volledig te worden voldaan door opdrachtgever. Eventuele vooruitbetalingen worden door opdrachtnemer kosteloos terugbetaald.

12.2 In geval van een andere reden van annulering blijft de opdrachtgever de volledige opdrachtsom verschuldigd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Stairs4All | Floors4All

Lutulistate 65

6716 NT Ede

T: +31(0)621336529

E: info@stairs4all.com

bottom of page